مشخصات عمومی
آگهي مناقصه خريد مصالح شكسته ، مصالح اساس (بيس) معابر
12830
مناقصه
معاونت فنی و عمران
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0