مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني در قالب نگهباني اماكن شهرداري (مرحله اول)
1133
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/24
1401/08/24
1401/08/24
1401/08/24
1401/08/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0