سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
مناقصه ارزيابي كيفي انتخاب مشاور شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهر مهاباد
1142
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/09/16
1401/09/16
1401/09/16
1401/09/16
1401/09/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0