يکشنبه, 13 اسفند 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه احداث چهار منبع ذخيره آب (نوبت دوم)
1146
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0