سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه احداث چهار منبع ذخيره آب (نوبت دوم)
1146
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
1401/10/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0