يکشنبه, 13 اسفند 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه يك مرحله اي مميزي املاك سطح شهر (نوبت دوم)
1147
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0