سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي تأمين خودروهاي استيجاري با راننده براي انجام امورات جاري شهرداري مهاباد (تجديد مرحله سوم)
1148
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0