مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي تأمين خودروهاي استيجاري با راننده براي انجام امورات جاري شهرداري مهاباد (تجديد مرحله سوم)
1148
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
1401/10/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0