سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
مناقصه ارزیابی کیفی نتخاب مشاورشرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهر مهاباد( نوبت سوم )
1149
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0