سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات بتن¬ ريزي معابر سطح شهر مهاباد(نوبت اول)
1152
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/12/04
1401/12/04
1401/12/04
1401/12/04
1401/12/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0