يکشنبه, 13 اسفند 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات جدول گذاري، هدايت آبهاي سطحي و اصلاحات ترافيكي
1153
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0