سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات جدول گذاري، هدايت آبهاي سطحي و اصلاحات ترافيكي
1153
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
1401/12/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0