سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه یک مرحله ای ممیزی املاک سطح شهر مهاباد - نوبت سوم
1155
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/12/20
1401/12/20
1401/12/20
1401/12/20
1401/12/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0