سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 1402مرحله اول
1154
مزايده
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/12/08
1401/12/08
1401/12/08
1401/12/08
1401/12/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0